OULUN KÄRPÄT 46 RY:N SÄÄNNÖT


Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Oulun Kärpät 46 ry, perustettu v. 1946 ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan epävirallisesti käyttää lyhennystä Kärpät 46.

2 §
Seuran virallinen kieli on Suomi.

3 §
Seuran toiminnan tarkoituksena on vaalia ja tukea jäsentensä harrastuksia jääkiekossa ja siihen liittyvässä kuntourheilussa sekä innostaa jäseniään ja muitakin toimimaan seuran tarkoituksen hyväksi. Edelleen seura korostaa toiminnassaan reilua urheiluhenkeä ja hyvää kansalaiskasvatusta.

4 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kilpailuja, neuvonta-, ohjaus- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia. Seura voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa kioskitoimintaa sekä järjestää kilpailuja, juhlia, rahankeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös vastaanottaa lahjoja ja testamentteja sekä lisäksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita.

5 §
Seuran jäseneksi pääsee jokainen johtokunnan hyväksymä hyvämaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran jäsenet ovat:
a) toimivia jäseniä, joiden jäsenmaksut vuosikokous kulloinkin määrää,
b) juniorijäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin määrää,
c) kannatusjäseniä, jotka maksavat vuosittain vuosikokouksen hyväksymän jäsenmaksun,
d) ainaisjäseniä, jotka maksavat vuosikokouksen hyväksymän kertakaikkisen jäsenmaksun.

Seura voi kutsua johtokunnan esityksestä yksimielisellä päätöksellä kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla tukeneet tai edistäneet seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen edellyttää edellä todetun lisäksi, että henkilö on toiminut seuran puheenjohtajana.

6 §
Erityisen ansioituneille jäsenille johtokunta voi myöntää seuran ansiomerkkejä.

7 §
Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta kokonaan tai määräajaksi, jos hän
(i) ei noudata seuran sääntöjä tai päätöksiä tai seuran toimihenkilöiden määräyksiä
(ii) laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, eikä suorita sitä kehotuksesta huolimatta
(iii) syyllistyy sellaiseen rikokseen tai muuhun moitittavaan käyttäytymiseen, jolla on huomattavaa merkitystä seuran julkisen kuvan tai uskottavuuden kannalta
Erotettu jäsen voi saattaa erottamispäätöksen lopullisesti seuran kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallisen valituksen erottamispäätöksestä johtokunnalle. Valitus on jätettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa klo 16.00 mennessä erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta. Erottamista koskeva valitus käsitellään seuran seuraavassa vuosikokouksessa tai seuran kokouksessa.

8 §
Seuran hallintoa hoitaa seuran vuosikokouksessa valittu johtokunta ja puheenjohtaja. Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden toimiajaksi. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joiden toimiaika kestää kolme (3) vuotta. Johtokunta valitsee keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa 1-3 jäsentä.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muita johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja on se myös kutsuttava kokoon, jos vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä niin vaatii.

9 §
Johtokunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata seuran jäsenten ja toimihenkilöiden sekä jaostojen toimintaa. Johtokunta pitää seuran jäsenluetteloa, hoitaa yhteisiä asioita ja vastaa varojen hoidosta sekä esittää vuosikokoukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Johtokunta kutsuu kokoon seuran kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat.

10 §
Johtokunta voi perustaa toiminnalleen tarpeelliset jaostot ja päättää niiden toimialueista. Johtokunnan alaisuudessa toimii ongelmanratkaisuryhmä, jonka jäseninä on ainakin seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään esittelystä. Ongelmanratkaisuryhmän päätökset tuodaan johtokunnan vahvistettavaksi.

11 §
Seuran tarkoituksen edistämiseksi seurassa voi toimia Oulun Kärppien neuvottelukunta. Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja jäsenet valitsee seuran johtokunta vuodeksi kerrallaan. Jäsenten on edustettava tasapuolisesti kaikkia seuran toiminnan tarkoitusta edistäviä tahoja. Jäseniä neuvottelukunnassa voi olla enintään 20. Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajansa taikka seuran johtokunnan kutsusta käsittelemään ajankohtaisia asioita, joista se antaa ratkaisu- tai toimintasuosituksensa.

12 §
Vuosikokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella ainakin yhdessä (1) paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi ilmoitus voidaan julkaista seuran internet-kotisivulla, jolloin se on tehtävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Muut kutsut, ilmoitukset ja tiedonannot jäsenille ja jaostoille toimitetaan johtokunnan päättämällä tavalla.

13 §
Seuran nimen kirjoittavat seuran puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai muut johtokunnan jäsenet kaksi yhdessä.

14 §
Seuran tili- ja toimintavuosi on toukokuun 1. päivästä huhtikuun 30. päivään. Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa johtokunnalle neljän kuukauden sisällä tilivuoden päättymisestä.

15 §
Seuran vuosikokouksessa, joka on pidettävä viimeistään syyskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. esitetään seuran tilinpäätös ja toimintakertomus tilintarkastajalausuntoineen sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
4. määrätään jäsenmaksujen suuruudet,
5. vuosikokous valitsee johtokunnan jäsenmäärän,
6. valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja,
7. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle,
8. vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
9. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tai tilintarkastusyhteisö,
10. päätetään seuran ilmoituslehdistä,

Vuosikokouksessa käsitellään johtokunnan tai yksityisten jäsenten kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat. Yksityisen jäsenen, joka haluaa saattaa asian vuosikokouksen käsiteltäväksi. on toimitettava sitä koskeva kirjallinen esitys perusteluineen johtokunnalle vähintään maaliskuun loppuun mennessä.

16 §
Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutos- tai lisäysehdotuksia sekä seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ja äänten mentyä tasan puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Kaikki vaalit toimitetaan yhdenkin jäsenen sitä vaatiessa suljetuin lipuin, muuten on äänestys avoin. Kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutettuja on viisitoista (15) vuotta täyttäneet seuran jäsenet.

17 §
Seura kokoontuu – paitsi vuosikokouksessa, myös silloin kun johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai kun yksi kymmenesosa (1/10) seuran koko jäsenmäärästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

18 §
Seuran kokous on päätösvaltainen sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttuna.

19 §
Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole toisin määrätty.

20 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä seuran kokouksessa, jos siihen kutsuttaessa on muutosehdotuksesta mainittu ja kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä muutosehdotusta kannattaa.

21 §
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa (2) neljäntoista vuorokauden välein pidettävässä seuran kokouksessa sillä tavalla ja samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu.

22 §
Jos seura puretaan tai lain mukaan lakkautetaan, päättävät edellisessä pykälässä mainitut seuran kokoukset, miten seuran varat on käytettävä sen tarkoituksen edistämiseen seuran tullessa lakkautettavaksi.

23 §
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan niiden liittojen sääntöjä, joihin seura kuuluu.

24 §
Muuten noudatetaan, mitä kulloinkin voimassaoleva yhdistyslaki säätää.

25 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------